PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU GRUDNIU.

Grupa Sowy

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Witamy górnika.
 2. Idzie zima…
 3. Święta tuż-tuż…
 4. Czekając na Nowy Rok!

CELE OGÓLNE:

 1. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 2. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, recytowania zapamiętanych tekstów.
 3. Przypomnienie i utrwalanie wiadomości związanych z pracą górnika.
 4. Omawianie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualna i kolejną porą roku.
 5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu.
 6. Budzenie wrażliwości na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego.
 7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 8. Utrwalanie znajomości nazw miesięcy, rozumienia pojęcia „rok” i „pora roku”.
 9. Czerpanie radości z oczekiwania na Nowy Rok.
 10.  Wyrabianie gotowości do czytania: stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem sylabowym przez eksponowanie wyrazów.
 11. Rozwijanie myślenia operacyjnego- przewidywanie skutków w sytuacjach życiowych, konsekwencji nierozsądnych zachowań i zapobieganie im; zachęcanie do opowiadania własnych przygód- szukania rozwiązań, jak sobie poradzić w sytuacjach trudnych.
 12. Kształtowanie pamięci, uwagi dowolnej, myślenia przyczynowo- skutkowego.
 13. Doskonalenie sprawności manualnej. 
 14. Stwarzanie okazji do inwencji twórczej, wspieranie działalności artystycznej dzieci.
 15. Umuzykalnienie dzieci- doskonalenie poczucia rytmu, śpiewanie piosenek, kolęd, pastorałek, opowieści ruchowe, taniec.
 16. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków.

Realizacja programów:

Czytam- bawię się i uczę”.

Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”