PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU CZERWCU.

Aktualności Grupa Sowy

TEMATYKA TYGODNIOWA:

  1. Ruch! Na zdrowie.
  2. Moja rodzina…
  3. Powitanie lata.
  4. Czekamy na wakacyjne podróże.

CELE OGÓLNE

 Zdobywanie i doskonalenie wiedzy dzieci na temat wpływu
aktywności ruchowej na zdrowie- zachęcenie do uprawiania sportu.
 Stwarzanie okazji do pogłębiania więzi rodzinnych i czerpania radości
z bycia razem.
 Obserwowanie oznak nadchodzącej pory roku, rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych.
 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnych podróży.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego refleksyjnego myślenia
u dzieci.
 Doskonalenie spostrzegawczości, uwagi, pamięci.
 Poznawanie i analizowanie utworów literackich związanych
z omawianą tematyką- stwarzanie okazji do wypowiadania się na
określony temat.
 Utrwalanie i doskonalenie wiadomości oraz umiejętności
matematycznych zdobytych w ciągu roku szkolnego.
 Rozwijanie gotowości do czytania.
 Doskonalenia sprawności manualnej i inwencji twórczej.
 Stwarzanie okazji do ekspresji muzycznej i ruchowej.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Realizacja programów:
„Czytam- bawię się i uczę”
„Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”