Rekrutacja do przedszkola

Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny  2023/2024 odbywać się będzie w oparciu  o przepisy:

1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),
2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
4. zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,  klas   pierwszych   publicznych   szkół   podstawowych,   a   także   oddziałów   sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do ogólnodostępnego w przedszkolu/szkole, uczestniczy w procesie rekrutacji elektronicznej (edukacja włączająca).

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne/obowiązek szkolny w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procesowi rekrutacyjnemu,  o którym  mowa  powyżej.  Właściwy  wniosek o  skierowanie  do  kształcenia   specjalnego  w przedszkolu/szkole podstawowej wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, składany jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, przy ulicy Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Słowniczek:

1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – oznacza dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy  3  lata,  do  końca  roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat,
2. dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017) obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
3. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej) – to dzieci powyżej szóstego  roku  życia, które kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
4. dzieci 2,5 – letnie – to dzieci które na dzień 09.2023r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 28.02.2021r.), te dzieci mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające,
5. rodzic – oznacza również opiekuna prawnego,
6. miejskie przedszkole – oznacza również oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
7. wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
8. samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,  chyba  że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
9 .miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców (prawnych opiekunów), któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Nabór do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Rekrutacja  elektroniczna  na  rok  szkolny  2023/2024   do  miejskich   przedszkoli,  oddziałów   przedszkolnych  w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 23.03.2023 r. do godziny 10:00.

LpRodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegood 27 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13 marca 2023 r. od godz. 11:00do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 08:00do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatoweod 13 marca 2023 r. od godz. 8:00do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 8:00do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.31 marca 2023 r. o godz. 13:0024 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00
5.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 31 marca 2023 r. od godz. 13:00do 06 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.13 kwietnia 2023 r. o godz.
12:00
28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

Uwaga:
przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie. Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w  szkołach  podstawowych   nie   są  placówkami   obwodowymi,   a  gmina   zapewnia   miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych

Rodzic każdego dziecka uczestniczącego, w bieżącym roku szkolnym w zajęciach wychowania przedszkolnego ma prawo do złożenia deklaracji woli kontynuacji. Deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola/szkoły. W przypadku dziecka odraczanego od realizacji obowiązku szkolnego, do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…) wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej. Dokument taki należy przedstawić w przedszkolu/szkole niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rodzice składają deklarację, o której mowa do dnia 03.03.2023 r. Jeśli do dnia 03.03.2023 r. rodzic nie będzie dysponował decyzją o odroczeniu, powinien złożyć deklarację woli kontynuacji oraz ustalić z dyrektorem przedszkola/szkoły dostarczenie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego.

Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej, czyli nie składa woli kontynuacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Przebieg procesu rekrutacji:

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka,
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców wniosków w systemie elektronicznym, można dokonać rejestracji wniosku w systemie, udając się do przedszkola/szkoły, które we wniosku jest wskazane na pierwszym miejscu (pierwszego wyboru). Podpis rodziców dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Ponadto:

 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe). Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

W dalszej kolejności:

 • zgodność danych zawartych we wniosku sprawdza i potwierdza jednostka pierwszego wyboru,
 • wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej we wniosku,

przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole/szkołę podstawową, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,

 • wyniki postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 • rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli w przedszkolu/ szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
 • komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły Po zamknięciu rekrutacji, komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej,
 • rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
– wnieść   do   dyrektora   przedszkola/szkoły    odwołanie   od   rozstrzygnięcia   komisji   rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia   otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę naborową informator miejskich przedszkoli,  zespołów  szkolno – przedszkolnych   oraz   szkół   podstawowych   z   oddziałami  przedszkolnymi w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedstawiony w tabeli powyżej. Jest on również dostępny dla Państwa na stronie naboru.

Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony   w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający. Należy w sposób indywidualny rozważyć kwestię rekrutacji dziecka 2,5 letniego, biorąc pod uwagę Jego samodzielność, samodzielne spożywanie posiłków, poziom rozwoju umożliwiający funkcjonowanie w grupie, jak również należy mieć na względzie przepisy prawa oświatowego art. 31 ust. 3 stanowiące, że wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.