Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY    M.P. Nr 50 z O.I. w Katowicach

 

Treść w formacie PDF  do pobrania tutaj

 

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

 

Cele strategiczne przedszkola integracyjnego:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.

 

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 • bycie sobą wśród innych,
 • rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji,
 • wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności,
 • przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

WIZJA

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka         z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

 

 

 

ZASOBY LUDZKIE:

  • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
  • zespół specjalistów – logopeda, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, psycholog;

 

ZASOBY MATERIALNE:

 • sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne- zestaw M. Montessori, sala polisensoryczna, sala SI oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
 • gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt  specjalistyczny,
 • sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • budynek przedszkola bez barier architektonicznych.

 

ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2012- 2018

 

 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych.
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo –            -dydaktycznych.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych,.
 • Wypracowanie efektywnych form, metod pracy w zakresie ksatałcenia specjalnego- różne rodzaje terapii jak np. hipoterapia, SI, etc….

 

W RAMACH ZADAŃ OKREŚLONO CELE UKIERUNKOWANE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY OSÓB – dzieci, rodziców oraz nauczycieli:

 

DZIECKO RODZICE NAUCZYCIELE
Poznaje swoje prawa               i obowiązki. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. Są aktywni i twórczy.
Jest akceptowane takie,    jakie jest. Uzyskują pomoc specjalistów. Współpracują z rodzicami                                           i środowiskiem lokalnym.
Czuje się bezpiecznie. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy                   i przedszkola.
Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo        w licznych kursach i szkoleniach.
Buduje pozytywny obraz samego siebie.   Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. Monitorują efektywność własnej pracy.
Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem          z innymi nauczycielami.
Podnoszą kwalifikacje zawodowe.
Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2012/2018

 

OBSZAR ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY, OSOBY ODPOWIEDZIALNE EWALUACJA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

Monitorowanie i ewaluacja realizowanych programów.

 

 

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.

 

 

 

Planowanie oraz prowadzenie zajęć i zabaw pobudzających aktywność dzieci w różnych sferach.

 

 

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych.

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

arkusze obserwacji dzieci, arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej

 

arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej, hospitacje

 

 

 

hospitacje

 

 

 

 

 

sprawozdania nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy zachodzące w przedszkolu

 

Monitorowanie założeń koncepcji pracy przedszkola i modyfikowanie ich w miarę potrzeb.

 

 

Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie oferty zajęć dodatkowych.

 

 

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

 

 

wrzesień,

zespół diagnostyczny

 

 

 

cały rok,

zespół specjalistów,

dyrektor

 

 

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

protokoły rady pedagogicznej

 

 

 

 

ankieta dla rodziców

 

 

 

arkusze obserwacji dzieci, ankiety dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

sprawozdania nauczycieli

 

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji.

 

 

Badanie losów absolwentów.

 

 

 

 

 

Promocja przedszkola.

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele

 

 

 

maj,

zespół zadaniowy

 

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

sprawozdania ze współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

ankiety dla rodziców absolwentów, ankiety dla nauczycieli klas I

 

strona internetowa przedszkola, publikacje w prasie lokalnej

 

   

Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

 

 

 

 

Wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej- pedagogizacja rodziców.

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

 

 

cały rok,

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

sprawozdania nauczycieli z realizacji planu współpracy z rodzicami

 

ankiety dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie przedszkolem

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa.

 

 

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

 

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli przedszkola- zajęcia koleżeńskie.

 

 

wrzesień,

dyrektor

 

 

 

 

cały rok,

dyrektor

 

 

 

 

cały rok,

wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

wrzesień,

koordynator WDN

 

 

 

cały rok,

koordynator WDN

 

 

informacja dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego

 

zapisy w protokole rady pedagogicznej

 

 

 

arkusz analizy dokumentacji

 

 

 

 

 

 

ankiety dla nauczycieli, plan WDN

 

 

sprawozdania nauczycieli

   

Wzbogacanie bazy przedszkola- polepszanie warunków działalności przedszkola.

 

 

cały rok,

dyrektor

 

sprawozdanie dyrektora

 

 

 

Uwagi o realizacji Planu Rozwoju Przedszkola:

 

 1. Plan jest otwarty i może być modyfikowany.
 2. Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
 3. Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 5. Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
 6. Wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu.