PROCEDURY WYDAWANIA RODZICOM OPINII

DOKUMENT DO POBRANIA

PROCEDURY WYDAWANIA RODZICOM OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 50 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1591)

 1. Opinia opracowywana jest na podstawie wcześniej złożonego wniosku.
 2. Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny dziecka. Opinia może być także wydawana na wniosek instytucji, których zakres działania uprawnia do wnioskowania o wydanie dokumentu.
 3. Wzór wniosku o wydanie opinii dostępny jest u specjalistów oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Rodzic składa wniosek Dyrektorowi przedszkola lub nauczycielowi danej grupy, specjalistom, intendentce.
 5. Wniosek powinien zawierać nazwę placówki, w której rodzic przedłoży dokument.
 6. Rodzic otrzyma opinię do 14 dni od daty wypisania wniosku.
 7. Opinia zawiera informacje na temat funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej, ruchowej, społecznej, emocjonalnej, rozwoju mowy, frekwencji i współpracy z rodzicami.
 8. W opinii umieszczone są tylko te informacje, które znajdują potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów.
 9. Opinię o dziecku opracowuje się nie częściej niż raz w roku szkolnym.
 10. W przypadku istotnych zmian w zachowaniu i rozwoju dziecka dopuszcza się możliwość wydania opinii uzupełniającej również przed upływem terminu wskazanego powyżej.
 11. Opinia zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach z podpisami osób opracowujących opinię oraz podpisem Dyrektora przedszkola. Opinia opatrzona jest pieczątką przedszkola.
 12. Oryginał opinii wydaje się rodzicowi/opiekunowi prawnemu, kopię wydanej opinii przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

Procedura obowiązuje od dnia 01.12.2019r. i została zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

wzór wniosku o wydanie opinii: DOKUMENT DO POBRANIA