PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU CZERWCU.

TEMATYKA TYGODNIOWA:  Święto dzieci…  Dziecięce przyjaźnie.  Lato tuż, tuż…  Kocham mojego tatę! Czekamy na wakacyjne przygody. CELE OGÓLNE Zachęcanie do współdziałania z rówieśnikami, czerpanie radości z samorzutnych zabaw- przypomnienie dzieciom ich praw i obowiązków.  Szanowanie odrębności narodowych. Obserwowanie oznak nadchodzącej pory roku, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do najbliższych. Wdrażanie do przestrzegania […]

Czytaj dalej

Spotkanie dla rodziców dzieci z grup “O”

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Katowicach zaprasza rodziców dzieci z najstarszych grup przedszkolnych do udziału w spotkaniu online 16 maja o godzinie 16.30. Temat: Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji”. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAzMDVkYzctMTA0MC00YWQyLThjYWYtYzViZjBkZWQwNTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a67e9744-f54b-4e64-8203-992b0cede1dd%22%2c%22Oid%22%3a%22bb337808-e5ca-4244-86cb-0c5545ff699c%22%7d

Czytaj dalej