PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU MAJU.

Grupa Sowy

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Polska to nasza ojczyzna.
 2. Majowa łąka.
 3. Majowa muzyka woła nas.
 4. A ja kocham moją mamę.
 5. W stawie- rozwój żaby.

CELE OGÓLNE

 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez okazywanie szacunku wartościom, symbolom i tradycjom narodowym. 
 • Utrwalanie wiadomości dotyczących; flagi, godła oraz hymnu; przypomnienie nazwy stolicy Polski. 
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na majowej łące, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Kształtowanie szacunku dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie- zachęcanie do wnikliwej obserwacji zachodzących w niej zmian.
 • Odbieranie otaczającego świata przyrodniczego przez dzieci poprzez różne zmysły.
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat żab.
 • Uświadomienie ważnej roli mamy w życiu dziecka- doskonalenie umiejętności wyrażania i nazywania własnych uczuć.
 • Zabawy matematyczne pod hasłem „Przyczyna i skutek”, np. powodowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych, rozumienie skutków niebezpiecznych zabaw i zachowań.
 • Doskonalenie spostrzegawczości, uwagi, pamięci.
 • Stwarzanie okazji do doświadczeń językowych.
 •  Rozwijanie zainteresowań tanecznych i wrażliwości muzycznej.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych omawianą tematyką- rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
 • Stwarzanie okazji do zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Realizacja programów:

Czytam- bawię się i uczę”.

Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”